fbpx

Regulamin schudnij po ludzku

REGULAMIN KONKURSU
,,SCHUDNIJ PO LUDZKU” BY KUBAZTEAM

§ 1
SŁOWNICZEK


Pod pojęciami wskazanymi na gruncie tego Regulaminu trzeba rozumieć:
Organizator – organizatorem konkursu jest KUBAZ TEAM MARIOLA GRONKIEWICZ I JAKUB ZWALIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, ul. Spacerowa 8/9 14-106 Szyldak, Warmińsko-mazurskie, NIP: 741-21-56-235, REGON: 384968066, organizator jest także fundatorem nagrody,
Konkurs – nazwą konkursu jest ,,Schudnij po ludzku” i jest prowadzony przez Organizatora na warunkach określonych w Regulaminie,
Uczestnik – uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
Nagroda główna – główną nagrodą w Konkursie jest możliwość zawarcia Umowy barteru na miesięczne prowadzenie żywieniowe osoby wygranej, na warunkach określonych w Umowie, z możliwością przedłużenia współpracy o kolejne miesiące za zgodą stron,
Zwycięzca konkursu – osoba, która spełni warunki Konkursu oraz zostanie wybrana przez Organizatora z grupy Uczestników jako zwycięzca, będą to łącznie 3 osoby,
Umowa – pod pojęciem umowy należy rozumieć umowę barteru, która zostanie zawarta pomiędzy Zwycięzcą konkursu a Organizatorem.


§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się w dniu 10 lutego 2020 roku o godzinie 11:00 i trwa do 24 lutego 2020 roku do godziny 23:59.
Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, a wynik Konkursu nie zależy od przypadku.
Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portali social media – Instagram, Facebook oraz drogą mailową (zgłoszenia wysyłane na wspolpraca@kubazteam.pl).
W Konkursie nie mogą brać udziału należące do spółki będącej Organizatorem Konkursu ani ich rodzina (małżonkowie, rodzeństwo, wstępni, zstępni).
W trakcie trwania Konkursu, Organizator może przesyłać Uczestnikom drogom mailową wiadomości związane z przebiegiem konkursu, także z prośbą o udzielenie dalszych informacji, m.in. w formie wypełnienia odpowiedniego formularza.
Uczestnictwo w Konkursie ma dobrowolny charakter.


§ 3
GŁÓWNE ZASADY KONKURSU


Osoby chcące wziąć udział w Konkursie muszą spełnić wskazane warunki:
Zapoznać się z treścią Regulaminu konkursu umieszczonego w social mediach Organizatora,
Wykonać zadanie konkursowe w formie napisania komentarza pod postem wskazanym na portalu Facebook albo Instagram należącym do Organizatora (KubazTeam) z informacją dlaczego to oni powinni zostać wybrani jako Zwycięzcy konkursu, a następnie wysłać odpowiednie informacje wskazane w poście na maila Organizatora wspolpraca@kubazteam.pl,
Ewentualnie udzielić dodatkowych informacji na prośbę Organizatora dotyczących swojej osoby. Spełnienie tych warunków oznacza dokonanie zgłoszenia w konkursie.
Nagrodę główną otrzymają 3 osoby wybrane przez Organizatora na podstawie komentarzy oraz informacji udzielonych przez Uczestników drogą mailową. Oceniana będzie kreatywność komentarzy oraz dopasowanie Uczestników do osób, których do współpracy poszukuje Organizator.
W terminie 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu, Organizator poinformuje drogą mailową Zwycięzców o możliwości odbioru Nagrody. Do zadań Organizatora należy stwierdzenie ważności wyników Konkursu.
Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu zapisane będą w ramach bazy danych Organizatora.
Wszelkie zgłoszenia do Konkursu oraz zadania Organizatora w zakresie ochrony danych osobowych są zgodne z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, a także inne powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Zgłoszenia konkursowe, które nie będą spełniać wymagań nie będą brane pod uwagę. Nie będą pod uwagę w ramach Konkursu brane także osoby, które nie spełnią wszystkich Warunków określonych w konkursie.
Uczestnicy konkursu mają obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu, a jego nieprzestrzeganie może skutkować wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
Odbiór Nagrody przez Zwycięzców konkursu ma charakter dobrowolny – możliwe jest nieskorzystanie z Głównej nagrody w Konkursie. Skorzystanie z Głównej nagrody w konkursie wymaga podpisania Umowy barteru na warunkach określonych przez Organizatora. Jeżeli którykolwiek z pierwotnych Zwycięzców Konkursu nie zdecyduje się na skorzystanie z nagrody i podpisania Umowy barteru, Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z pozostałymi Uczestnikami Konkursu celem podpisania z nimi wspomnianej Umowy barteru (stanowiącej Nagrodę główną).
Jednocześnie Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na mediach społecznościowych Organizatora wraz z podaniem jego danych osobowych. Zobowiązuje się także do przestrzegania wymogów wynikających z Umowy barteru zawieranej następnie pomiędzy stronami, wynikających z postanowień tej Umowy.


§ 4
OCHRONA DANYCH UCZESTNIKÓW I POLITYKA PRYWATNOŚCI


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kubaz Team Mariola Gronkiewicz i Jakub Zwaliński spółka cywilna, z siedzibą przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 741-21-56-235, REGON: 384968066,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia w udziału w konkursie ,,Schudnij po ludzku” oraz w celu wykonania umowy barteru polegającej na współpracy żywieniowej w zamian za przekazywanie wyników tejże współpracy na warunkach określonych w Umowie,
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Kubaz Team Mariola Gronkiewicz i Jakub Zwaliński spółka cywilna, z siedzibą przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 741-21-56-235, REGON: 384968066,
4) ze względów bezpieczeństwa i trwania roszczeń okres przechowywania kopii zapasowych Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail i inne dane osobowe) wynosi 3 lata licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu,
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, realizacja praw, o których mowa wcześniej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres poczty elektronicznej: wspolpaca@kubazteam.pl,
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie ,,Schudnij po ludzku” (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia),
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w systemie elektronicznym.

§ 5
REKLAMACJE


Wszelkie reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszana na adres mailowy organizatora wspolpraca@kubazteam.pl z dopiskiem ,,Schudnij po ludzku reklamacja”, w trakcie trwania Konkursu oraz najpóźniej w terminie 1 miesiąca od dnia jego ukończenia.
Reklamacje po upływie tego terminu nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Organizatora, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje zostaną przez Organizatora rozpatrzone niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
Rozpatrzenie reklamacji zostanie odesłane na adres mailowy, z którego została wysłana reklamacja.
Wszelkie inne informacje związane z Konkursem mogą zostać uzyskane przez kontakt z Organizatorem w drodze mailowej na adres wspolpraca@kubazteam.pl

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2021 roku.
Regulamin dostępny jest w formie linku umieszczonego w poście konkursowym oraz w komentarzu pod tym postem na portalu Instagram i Facebook.
Organizator może wprowadzać zmiany w zakresie Regulaminu w każdym czasie, jeśli nie wpłynie to na prawa Uczestników. Zmiany obowiązują od chwili opublikowania nowego Regulaminu z nową treścią.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnicy Konkursu i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów na gruncie niniejszego Regulaminu oraz Konkursu w sposób ugodowy, w drodze negocjacji.

kubazteam.pl przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory WWW lub innych podobnych technologii umożliwiających świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści oraz reklamy, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych oraz analizowanie ruchu w Internecie. View more
Akceptuję


    Podaj swój email, aby otrzymać nasze ebooki