fbpx

Regulamin

REGULAMIN WSPÓŁPRACY

§ 1
Zakres przedmiotowy regulaminu
Regulamin określa warunki współpracy zawartej pomiędzy trenerem personalnym Jakubem Zwalińskim zatrudnionym w KubazTeam Mariola Gronkiewicz, działalności gospodarczej z siedzibą przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 7411040921, REGON: 364825603 (zwany w dalszej części Trenerem) a Klientem, łącznie zwanymi Stronami.
Regulamin dotyczy także sprzedaży e-booków na stronie internetowej www.kubazteam.pl
Jako Klienta w ramach Regulaminu rozumie się osobę, która zawarła współpracę z Trenerem i korzysta z jego usług, a także osobę, która zakupiła e-booka Trenera.
Korzystanie z usług Trenera następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Trenerem a Klientem, według cen przewidzianych za poszczególne rodzaje usług w momencie zawarcia współpracy.
Strony oświadczają, iż przedmiotem współpracy pomiędzy stronami jest opieka trenerska (żywieniowa i/lub treningowa) pełniona przez Trenera nad Klientem w okresie jednego miesiąca.
Nawiązanie współpracy pomiędzy Stronami oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację postanowień zawartych w Regulaminie, a także zobowiązanie się obu Stron do jego stosowania w trakcie trwania współpracy.
§ 2
Prawa i obowiązki Trenera
Przed rozpoczęciem współpracy, Trener ma obowiązek zapoznania się z aktualnym stanem zdrowia Klienta, poznaniem celu współpracy wskazanym przez Klienta, a także w razie potrzeby zadania dodatkowych pytań, mających na celu wyjaśnienie niejasności.
Trener zobowiązuje się podczas trwania współpracy do stworzenia planu żywieniowego i/lub treningowego właściwego dla potrzeb, celów oraz stanu zdrowia Klienta w czasie 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania przelewu (miesięcznej opłaty) na koncie bankowym Trenera.
Trener w trakcie trwania współpracy ma obowiązek porad oraz wytycznych Klientowi, a także do kontroli postępów czynionych przez Klienta w trakcie trwania współpracy, przede wszystkim poprzez analizę cotygodniowych raportów dotyczących stanu zdrowia Klienta.
Trener ma prawo do odpowiedzi na wszelkie zapytania oraz raporty wysłane przez Klienta w czasie 72 godzin od chwili otrzymania zapytania bądź raportu. Wszelkie konsultacje Klienta z Trenerem powinny odbywać się głównie w trakcie dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 18:00.
Trener zastrzega sobie do prawo do urlopu, o którego terminie oraz czasie trwania powiadomi Klienta z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem umieszczenia informacji w tym zakresie na profilu @kubazteam na Instagramie oraz Facebooku oraz na prywatnym profilu Jakub Zwaliński na portalu Facebook. W trakcie trwania urlopu, Trener zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu odpowiedzi na wszelkie zapytania oraz raporty, odpowiednio do czasu trwania urlopu.


§ 3
Prawa i obowiązki Klienta
Przed rozpoczęciem współpracy, Klient jasno określa Trenerowi swój cel współpracy oraz odpowiada zgodnie z prawdą na pytania zadane przez Trenera.
W razie potrzeby, Trener może zlecić Klientowi wykonanie badań okresowych, a w przypadku braku wykonania takich badań, Klient sam ponosi odpowiedzialność za szkody na własnym zdrowiu. Jednocześnie Trener oświadcza, iż wykonanie wskazanych przez niego badań jest obowiązkowe, a ich niewykonanie nie może być przyczyną rozwiązania współpracy z Klientem.
W trakcie trwania współpracy, Klient powinien dołożyć staranności w stosowaniu się do wytycznych, poleceń, wskazówek oraz planów żywieniowych i/lub treningowych Trenera.
W trakcie trwania współpracy, Klient nie może ukrywać swojego stanu zdrowia przed Trenerem, a w przypadku pogorszenia samopoczucia zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym Trenera, celem podjęcia odpowiednich działań.
Klient w trakcie trwania współpracy, ma obowiązek wysyłania Trenerowi drogą mailową na adres pocztowy wspolpraca@kubazteam.pl zgodnie ze wzorem, cotygodniowych raportów, które będą zawierały obecne pomiary ciała w centymetrach, aktualną wagę Klienta oraz ewentualnie zdjęcia, jeżeli poprosi o to Trener.
Klient ma obowiązek uiszczania comiesięcznej opłaty związanej z zawarciem współpracy pomiędzy Stronami. Opłata za pierwszy miesiąc współpracy wynosi 350 zł w zależności od pakietu (para 600 zł). Kwota 350/600 zł płatna jest w dniu otrzymania przez Klienta kwestionariusza osobowego, natomiast współpraca zaczyna się z dniem otrzymania przez Klienta planu żywieniowego i/lub treningowego. Kolejne opłaty w wysokości 350/600 zł płatne są z góry po upływie każdego kolejnego miesiąca od rozpoczęcia współpracy na wskazany mailowo rachunek bankowy.
§ 4
Rozwiązanie i wypowiedzenie współpracy
Trener może zakończyć współpracy z Klientem, jeżeli Klient dwa razy z rzędu nie wywiąże się z obowiązku wskazanego w § 3 ust. 5 Regulaminu, tzn. dwukrotnie z rzędu nie wyśle Trenerowi obowiązkowego raportu. Wówczas Trener może zatrzymać wpłacone wynagrodzenie z tytułu niewywiązania się przez Klienta z zawartej pomiędzy Stronami współpracy.
Strony mogą zakończyć współpracę w dowolnym terminie, bez podania powodu,
z obowiązkiem poinformowania o tym drugiej strony. Wypowiedzenie współpracy może nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
W przypadku braku dokonania wpłaty oraz braku poinformowania Trenera przez Klienta o zakończeniu współpracy z upływem danego miesiąca, uważa się, że współpraca pomiędzy Stronami została przedłużona na kolejny miesiąc.
W przypadku rozwiązania bądź wypowiedzenia Umowy przez Klienta w trakcie trwania współpracy, Trener zachowuje prawo do zatrzymania całego miesięcznego wynagrodzenia za dany miesiąc.
§5
Prawa autorskie
Wszelkie zdjęcia wysyłane przez Klienta Trenerowi w cotygodniowych raportach, są używane przez Trenera wyłącznie na cele związane ze współpracą zawartą pomiędzy Stronami i nie mogą być bez zgody Klienta używane w innym celu.
Trener zobowiązuje się do niepublikowania przesyłanych mu w ramach raportów zdjęć bez zgody Klienta. Zgoda Klienta na opublikowanie jego zdjęcia w Internecie może zostać cofnięta w każdym czasie, a Trener zobowiązuje się wówczas usunąć wskazane zdjęcia.
Wszelkie materiały, informacje oraz wytyczne wysłane przez Trenera, mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie do jego osobistego użytku, bez prawa do kopiowania, udostępniania oraz rozpowszechniania ich bez zgody udzielonej przez Trenera.
Materiały udostępnione Klientowi przez Trenera, a w szczególności plany żywieniowe oraz treningowe, są wykonywane w sposób zindywidualizowany na potrzeby współpracy z Klientem, z wzięciem pod uwagę jego predyspozycji, celów, aktualnego stanu fizycznego oraz stanu zdrowia, zatem nie mogą być rozpowszechniane osobom trzecim bez zgody udzielonej przez Trenera.
Plany żywieniowe oraz treningowe są własnością Trenera, który jest ich wyłącznym twórcą i są one objęte prawem autorskim, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).
Wszelkie informacje, które przekazywane są drogą mailową przez Klienta oraz Trenera są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.
§6
Odpowiedzialność
Trener oświadcza, że wszelkie zalecenia, wytyczne, plany treningowe i/lub żywieniowe zrealizowane dla Klienta nie są poradami medycznymi i powinny być stosowane pod nadzorem właściwej opieki lekarskiej. Trener nie posiada wykształcenia medycznego, a zarówno przed, jak i w trakcie trwania współpracy, zaleca się skonsultować ją z lekarzem.
Wszelkie suplementy diety rekomendowane przez Trenera oraz sposób ich dawkowania mają wyłącznie charakter zalecenia i przed ich użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Za brak takich konsultacji Klienta, Trener nie ponosi odpowiedzialności.
Trener nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne skutki związane z nieprawidłową realizacją planu żywieniowego i/lub treningowego, brakiem konsultacji z lekarzem oraz niewykonywaniem okresowych badań. Klient przy podjęciu współpracy oświadcza, iż został o powyższym poinformowany i zgadza się na przyjęcie pełnej odpowiedzialności za swoje działania.
Pomimo doświadczenia, posiadania odpowiedniej wiedzy oraz podjętych środków ostrożności Trener informuje Klienta, iż istnieją ryzyka choroby, zmiany stanu zdrowia czy też kontuzji, zwłaszcza w przypadku postępowania wbrew planom żywieniowym i/lub treningowym rekomendowanym przez Trenera. Jednocześnie Klient przyjmuje to do wiadomości i przyjmuje odpowiedzialność za własne czyny. Klient zrzeka się też wszelkich roszczeń w stosunku do Trenera w przypadku wystąpienia którejś z tych dolegliwości.
§7
Reklamacja i odstąpienie od umowy
Mając na uwadze odmienność organizmów oraz różne oddziaływanie diet na organizm, Trener nie odpowiada za nieuzyskanie przez Klienta oczekiwanych rezultatów. Ewentualne reklamacje powinny zostać złożone drogą elektroniczną przez Klienta na adres mailowy wspolpraca@kubazteam.pl, a Trener udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Reklamacja zostanie rozpatrzona przede wszystkim poprzez zaproponowanie odpowiednich środków, które zbliżą Klienta do osiągnięcia ustalonego, oczekiwanego celu.
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy współpracy zawartej na odległość pomiędzy Trenerem a Klientem nie przysługuje Klientowi po tym, jak Trener wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta (w postaci sporządzenia planu żywieniowego i/lub treningowego Klienta). Klient akceptuje powyższy Regulamin i przystępując do współpracy, oświadcza, iż został poinformowany przed rozpoczęciem współpracy, że po wykonaniu przez Trenera spersonalizowanego planu żywieniowego i/lub treningowego dla Klienta, utraci on prawo do odstąpienia od umowy.

Okres rozliczeniowy działalności prowadzonej przez Trenera jest miesięczny – wraz z ostatnim dniem każdego miesiąca. W tym momencie wystawiane są paragony oraz faktury bez VAT na żądanie Klienta i wysyłane na życzenie Klientowi.

§8
Sprzedaż e-booków
Postanowienia Regulaminu znajdują także zastosowanie do sprzedawanych e-booków w formacie PDF.
Do zakupu e-booka nie jest konieczna rejestracja w serwisie.
Klient może złożyć nieograniczoną ilość Zamówień na poszczególne e-booki.
Klient może składać zamówienia na e-booki na stronie www.kubazteam.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Złożenie zamówienia stanowi złożenie Trenerowi przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży e-booków będących przedmiotem zamówienia.
Po złożeniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty, Trener przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia wraz z plikiem e-booka w formacie PDF.
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość pomiędzy Trenerem a Klientem nie przysługuje Klientowi po tym, jak Trener wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta (w postaci przesłania pliku PDF z e-bookiem).
Klient może zgłosić Trenerowi reklamację w szczególności w przypadku, gdy zakupiony e-boook jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie do tego celu przeznaczonym.
Dalsze udostępnianie oraz upowszechnianie zakupionego e-booka przez Klienta bez zgody Trenera jest zabronione.


§9
Pozostałe postanowienia
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a także aktów prawnych regulujących kwestie związane z prawem konsumenckim i autorskim.
Wszelkie spory powstałe na tle Regulaminu oraz umowy zawartej pomiędzy Stronami, Strony zobowiązują się rozwiązać w miarę możliwości polubownie.
Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, jednak przy każdej zmianie Regulaminu, Trener ma obowiązek powiadomienia Klienta o wprowadzonych zmianach z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Współpraca pomiędzy Stronami rozpoczyna się od następnego dnia po otrzymaniu przez Klienta od Trenera planu żywieniowego i/lub treningowego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2020 roku.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest trener personalny Jakub Zwaliński, zatrudniony w KubazTeam Mariola Gronkiewicz, działalności gospodarczej z siedzibą przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 7411040921, REGON: 364825603,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia żywieniowego i/lub treningowego oraz wykonania umowy o wykonanie prowadzenia żywieniowego i/lub treningowego, a także w razie zakupu e-booka na stronie – w celu wykonania umowy sprzedaży e-booka,
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Jakub Zwaliński, zatrudniony w KubazTeam Mariola Gronkiewicz, działalności gospodarczej z siedzibą przy ul. Spacerowej 8/9, 14-106 Szyldak, NIP: 7411040921, REGON: 364825603,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres aż zakończenia okresu współpracy bądź wypowiedzenia umowy współpracy, a w przypadku zakupu e-booka aż do momentu wysyłki e-booka,
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla wykonania umowy o prowadzenie żywieniowe i/lub treningowe,
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w systemie elektronicznym.

kubazteam.pl przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory WWW lub innych podobnych technologii umożliwiających świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści oraz reklamy, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych oraz analizowanie ruchu w Internecie. View more
Akceptuję

    Podaj swój email, aby otrzymać nasze ebooki